Oval, Hamburg – Architekt: Ingenhoven Architekten

Oval, Hamburg – Architekt: Ingenhoven Architekten